PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
"JEŻYK"

ul. Bukowa 15 w Lublinie

TEL. 513 - 954 - 063

Podstawowym założeniem programu realizowanego w naszym przedszkolu jest kształtowanie osobowości dzieci w toku ich własnej aktywności, wyrabianie motywacji do nauki i pracy oraz stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. Jednocześnie pamiętamy o przestrzeganiu reguł i zasad, po to, aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Celem wychowania przedszkolnego jest:


Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;


Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;


Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
Rozwijanie umiejętność społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;


Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;


Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;


Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;


Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;


Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;


Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywność i samodzielność, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej